Концепція розвитку

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку музейної справи музею ГУНП в Донецькій області до 2022 р.

 

Загальна частина

Важливим фактором існування національної ідентичності є історична пам’ять – головний консолідуючий базис будь-якого суспільства. Вона здатна  вигнивати вирішальну роль  у переломні моменти суспільного розвитку.

Нині особливо актуальним є питання відродження і збереження історичної пам’яті на теренах Донеччини, де необхідно згуртувати суспільство навколо української державної ідеї. Ця місія належить музеям, які крім своєї патріотично-виховної функції зобов’язані  виконувати функцію установи, що оберігає справжні речі  минулих епох, які мають наукове і культурне значення.

У збереженні історичної пам’яті народу  чималу роль відіграють і музеї   присвячені правоохоронній тематиці.

Музей Головного управління Національної поліції в Донецькій області  започатковано 4 липня 2019 року. Він спеціалізується на зберіганні та експонуванні предметів, що належали працівникам правоохоронних органів  на певних     історичних етапах розвитку чи є свідченням їх діяльності.

Заради збереження історичної пам’яті щодо становлення і розвитку поліції Донеччини доцільно кожному територіальному відділу та  відділенню поліції ГУНП в Донецькій області мати філіал Музею поліції ГУНП, або хоча б історичний куток.

Згідно з Законом України «Про музеї та музейну справу» (стаття 1):

- музей– це науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини;

- музейна справа – спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об’єктів культурної спадщини України, у тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію;

- музейна колекція–сукупність музейних предметів, що об’єднані однією або кількома спільними ознаками;

- музейний предмет– культурна цінність, якість або особливі ознаки якої роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне представлення;

- музейне зібрання – сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а також пов’язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової документації музею

Відповідно до статті 2 Закону України «Про музеї та музейну справу» основними напрямами діяльності музеїв,  є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, памʼяткоохоронна робота, а також діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України.

Музеї, що створюються і діють у складі підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, не є юридичними особами. Засновники музею можуть створювати філії та відділи музею, що не є юридичними особами.((Стаття 7 Закону України «Про музеї та музейну справу»). Таким чином музей ГУНП і його філії не є юридичними особами.

Для створення музею засновники згідно із Законом України «Про музеї та музейну справу» (стаття 7) повинні забезпечити:

- формування музейного зібрання;

- матеріальну базу – відповідно обладнані приміщення для зберігання, консервації та реставрації музейних предметів, для експозицій і виставок, для проведення культурно-освітньої роботи, роботи наукових працівників музею, а також приміщення для забезпечення належного рівня обслуговування відвідувачів;

- умови для охорони музею, оснащення його засобами охоронної та пожежної сигналізації;

- фінансування та кадри для належного його функціонування;

- роботу музею за чітким розкладом.

Відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу» (стаття 8) музей діє на підставі статуту (положення), що затверджується його засновником чи засновниками.

У статуті (положенні) музею визначаються:

- назва музею, його статус, склад засновників, їх права та обов'язки;

- організаційна структура, основні завдання та напрямки діяльності;

- джерела надходження коштів і їх використання, склад майна музею, порядок його реорганізації та ліквідації, умови збереження музейного зібрання у разі ліквідації музею;

- інші умови діяльності музею.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про музеї та музейну справу»

- Музейний фонд України є національним багатством, невід’ємною складовою культурної спадщини України, що охороняється законом;

- музейні предмети Музейного фонду України є культурними цінностями, що постійно зберігаються на території України та за її межами або згідно з міжнародними договорами підлягають поверненню в Україну;

- музеї, юридичні і фізичні особи зобов’язані забезпечувати збереженість Музейного фонду України та сприяти його поповненню;

- Музейний фонд України складається з державної і недержавної частини. Музейні зібрання, що зберігаються в музеях підприємств, установ, та не віднесені або не підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України в відносяться до недержавної частини Музейного фонду України.

 

Мета, основні завдання та напрямки діяльності музею ГУНП в Донецькій області

Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження культурної спадщини системи органів внутрішніх справ, у формуванні освіченої особистості  та сприянні відродженню і розбудові системи Національної поліції як найважливішої ланки виховання свідомих поліцейських Української держави. Музей ГУНП в Донецькій області є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у громадян та працівників національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу,   забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення,  збереження та використання пам’яток минулих поколінь, матеріальної та духовної культури. 

Основними завданнями музею є:

- активне сприяння службовій і гуманітарній підготовці, навчально-методичній, пропагандистській науковій та іншій діяльності і працівників відділів Головного управління та територіальних відділів, відділень поліції;

- проведення виховної, агітаційно-пропагандистської  та профілактичної роботи з  дітьми, молоддю та іншими громадянами;

- виявлення та збір предметів музейного значення з метою постійного поповнення музейних зібрань, всебічне дослідження їх наукової та історичної цінності;

- створення умов, що забезпечують повне збереження музейних цінностей;

- організація та проведення роботи з дослідження історичних процесів створення, функціонування та розвитку Національної поліції в регіоні;

- складання тематико-експозиційних планів, тематичних структур експозиції музею та виставок, паспортизація пам’яток  музейної колекції;

- підготовка статей, монографій,  методичних розробок з основних питань діяльності музею;

- організація та участь за дорученням начальника ГУНП в області в конференціях, семінарах, «круглих столах», тематичних вечорах, присвячених історичним подіям, становленню та розвитку правоохоронних органів у регіоні;

- забезпечення представлення відвідувачам експонатів музею ГУНП, проведення екскурсій, лекцій щодо музейних колекцій.

 

Напрямки діяльності музею:

- навчально-просвітницька діяльність, що сприяє професійному, моральному, патріотичному вихованню та працівників Національної поліції України, підвищенню їх загальноосвітнього рівня;

- патріотичне виховання молоді, що сприяє формуванню особистості і ґрунтується на засадах духовності, високої соціальної активності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, а також підвищенню інтересу молодого покоління до історії, становлення,  функціонування  Національної поліції України в Донецькій області;

- культурно-освітня діяльність, що реалізує освітню і виховну функції під час роботи з різними категоріями відвідувачів як у самому музеї ГУНП, так і поза його межами;

 - фондова робота (облік і зберігання), що здійснюється з метою формування музейного зібрання, забезпечення збереження, вивчення музейних предметів і музейних колекцій, створення умов для їх використання;

- комплектування музейного зібрання, що включає в себе комплекс заходів щодо систематичного поповнення, збору музейних матеріалів і їх практичного здійснення;

- експозиційно-виставкова діяльність, спрямована на створення, розвиток і вдосконалення експозиції та здійснення функції музейної комунікації;

- науково-дослідна робота, що полягає в набутті нових знань на основі вивчення музейного зібрання.

 

Особливості висвітлення історії рідного краю в контексті діяльності поліції Донеччини

Важливо актуалізувати збір експонатів з новітньої історії України, історії Донеччини XX ст. та часів незалежності. У полі особову увагу в справі збору нових матеріалів варто приділити темам:

видатні особистості, якими пишається регіон;

українські вояки, які були учасниками Дієвої та Галицької армій ті Дієвої армії УНР з 09.05.1917 до 21.11.1921;

учасники повстанських загонів, які вели боротьбу з радянською владою на теренах України з 21.11.1921 до 22.06.1941;

учасники збройних формувань на теренах Карпатської України з 04.11.1938 р. до 01.09.1939;

учасники повстанських загонів, які вели боротьбу проти московсько-комуністичної та гітлерівсько-нацистської окупаційних влад з 22.09.1941 р. до 09.05.1945;

учасники регулярних формувань Української національної армії, які вели боротьбу проти Червоної армії на теренах України та інших держав з 15.02.1944 р. до 09.05.1945;

учасники різних повстанських військових формувань, які боролися на теренах України з «московсько-комуністичною владою» з 09.05.1945 р. до 1956 р. (Рішення Президії Української Національної Ради Української Народної Республіки від 8 березня 1957);

учасники освоєння  Криму після передання його до складу УРСР 19 лютого 1954;

учасники створення Української Гельсінської Групи 9 листопада 1976;

учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи 26 квітня 1986;

учасники проголошення Незалежності України 24 серпня 1991;

учасники організації Всеукраїнського референдуму на підтвердження «Акту про незалежність України»та Президентських виборів 1 грудня 1991;

учасники національно-демократичних рухів 1990-1994 рр. («Державна самостійність України», «Народний Рух за перебудову», Українська республіканська партія, Спілка незалежної української молоді, Конґрес українських націоналістів);

учасники ухвалення Конституції України 28 червня 1996 р. та Державної символіки України;

учасники Революції Гідності;

учасники антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Необхідно організувати збір експонатів з Новітньої історії України та історії органів правопорядку в регіоні,а також призначити осіб відповідальних за збір експонатів і створення експозицій. Відповідальні, в разі необхідності, повинні консультуватися з працівниками інших музеїв, насамперед з Музею ГУНП і Маріупольського краєзнавчого музею. Необхідно також знайти приміщення,  яке буде служити для розміщення музейного зібрання. Воно має бути  відповідно обладнаним для охорони,зберігання, консервації та реставрації музейних предметів, для експозицій і виставок, для проведення культурно-освітньої роботи.

Згідно з Законом України «Про музеї та музейну справу» (стаття 27) музеї мають право створювати органи самоврядування: вчені, наглядові, методичні, музейно-педагогічні, художні, реставраційні та інші ради, залучаючи до їх діяльності фахівців різного профілю. При кожній філії доцільно мати спеціальну Музейно-педагогічну раду, яка буде постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Рада повинна допомагати визначати пріоритетні напрямки діяльності філії.

 

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення заходів щодо виконання даної концепції здійснюється в межах видатків, передбачених законодавством, та з інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема за кошти спонсорсько-меценатської підтримки і в рамках реалізації громадсько-приватних проектів.

 

Очікуваний результат виконання концепції

Виконання концепції спрямоване на включення знайдених і збережених експонатів до Музейного фонду України, популяризація власних колекцій, активне представлення діяльності музею ГУНП в українському інформаційному просторі, активізація співробітництва з академічними та громадськими інституціями,створення музейних експозицій, що здатні задовольнити потреби територіальних громад, відвідувачів, а головне –забезпечити  наступність поколінь та патріотичне виховання молоді.